Zoeken

Disclaimer

Samenwerkende Nederlandse Staalbouw is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die is ontstaan door of welke verband houdt met toepassing van dan wel fouten in, door of namens Samenwerkende Nederlandse Staalbouw via deze site ter beschikking gestelde informatie, documenten en software. Het hiervoor bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Samenwerkende Nederlandse Staalbouw ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen, alsmede wettelijke aansprakelijkheid voor schade als gevolg van opzet en/of grove schuld.

ninebits